Algemene voorwaarden

Partijen
 1. Your Food Choice B.V., handelend onder de naam Kies•Menu, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80637493, gevestigd aan de P. Calandweg 58 (6827 BK), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  Verdere gegevens van Kies•Menu:
  • Website: https://kies.menu/
  • Telefoonnummer: 085-4016161
  • Btw-identificatienummer: NL861744585B01
 2. de Klant: de (potentiële) afnemer van de aangeboden goederen of diensten van Kies•Menu.
 1. Toepasselijkheid
  1. Door een bestelling bij Kies•Menu te plaatsen stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Derden die door Kies•Menu bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
  5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 2. Aanbod en overeenkomst
  1. Ieder aanbod, in de vorm van een offerte of anderszins, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en geldt slechts voor zover de voorraad strekt, tenzij anders schriftelijk door Kies•Menu is aangegeven.
  2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
  3. Alle opgaven van Kies•Menu van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte afbeeldingen, foto’s zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Kies•Menu.
  4. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
  5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Kies•Menu.
 3. Bezorging
  1. De Klant stelt Kies•Menu in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren en verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Kies•Menu.
  2. Kies•Menu streeft ernaar het bestelde op het overeengekomen moment te (laten) bezorgen , ondanks optimale inspanningen van Kies•Menu kan echter niet worden gegarandeerd dat de het bestelde tijdig gereed is.
  3. Indien Kies•Menu voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient de Klant een bezorgadres door te geven waar Kies•Menu de te leveren goederen op het overeengekomen moment kan (laten) bezorgen/leveren. Indien de Klant de goederen op het moment van bezorging/levering niet in ontvangst kan nemen, zal Kies•Menu het bestelde retournemen en niet nogmaals aanbieden. De Klant heeft in dat geval geen recht op enige vergoeding.
  4. Indien Kies•Menu en de Klant overeenkomen dat het bestelde door de Klant wordt afgehaald, is het bestelde op het overeengekomen moment beschikbaar voor afhaal. Na het overeengekomen moment is het bestelde niet langer beschikbaar voor afhaal. De Klant heeft in dat geval geen recht op enige vergoeding.
  5. Het staat Kies•Menu vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
  6. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies, waardevermindering of bederf van de te leveren goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, indien dat moment niet is vertraagd door een voor rekening van de Klant komende omstandigheid. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
 4. Garantie en aansprakelijkheid
  1. De Klant is gehouden de levering en uitvoering terstond te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer het geleverde niet voldoet aan de redelijkerwijs daaraan te stellen verwachtingen, en derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant Kies•Menu daar binnen 3 uur na levering over te informeren.
  2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Kies•Menu het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding
  3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant Kies•Menu omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt het recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan de Klant is toe te rekenen berust bij de Klant.
  4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
  5. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt.
  6. Iedere aansprakelijkheid van Kies•Menu is beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Kies•Menu gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
  7. Aansprakelijkheid van Kies•Menu omvat nooit lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld evenmin zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
  8. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Kies•Menu tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.
 5. Allergenen en hygiëne
  1. De Klant is zich ervan bewust dat de door Kies•Menu geleverde voedingsmiddelen worden bereid en/of verwerkt in een ruimte en/of met hulpmiddelen waarin of waarmee ook allergenen, waaronder noten, ei, schaaldieren worden bereid of verwerkt. Ondanks de uiterst zorgvuldige behandeling van de voedingsmiddelen door Kies•Menu kan Kies•Menu derhalve niet garanderen dat de geleverde voedingsmiddelen vrij zijn van allergenen.
  2. Kies•Menu streeft altijd de hoogste hygiëne normen na, desondanks kan niet worden gegarandeerd dat de geleverde voedingsmiddelen vrij zijn van bacteriën, schimmels of virussen.
  3. Kies•Menu staat niet in voor de juistheid van de op haar website weergegeven informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten op de website.
  4. de Klant vrijwaart Kies•Menu voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Kies•Menu heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.
 6. Prijzen en betaling
  1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
  2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering door Kies•Menu te zijn voldaan. Facturen dienen in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Kies•Menu is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
  3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Kies•Menu terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
  4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Kies•Menu is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 7. Beëindiging van de overeenkomst
  1. Kies•Menu heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
   1. De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kies•Menu ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
   2. Aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
  2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de Klant aan Kies•Menu verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid, is de Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
  3. Art 7:408 is uitgesloten.
 8. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kies•Menu geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport, overheidsmaatregelen, ziekte en epidemieën.
  2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Kies•Menu opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Kies•Menu onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Kies•Menu bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor een verplichting tot vergoeding van schade ontstaat.
  3. Indien Kies•Menu bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
 9. Intellectueel eigendomsrechten
  1. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van Kies•Menu zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Kies•Menu of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet worden gebruikt.
 10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
  1. Kies•Menu is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen.
  2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag.
  3. Indien en voor zover de wettelijke bepalingen omtrent de gerechtelijke competentie dat toestaan is de rechter van de hoofdvestigingsplaats van Kies•Menu exclusief bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.
 11. Herroepingsrecht
  1. Dit artikel is alleen van toepassing bij verkoop aan een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en indien de overeenkomst tevens niet in een fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
  2. Ten aanzien van de aan bederf onderhevig artikelen van Kies•Menu kan geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht.